เรียนภาษาไทยกับครูแสงเวียน

มาตราตัวสะกดไทย  มี 9 มาตราดังนี้

1.มาตราแม่ ก กา คือ คำทุกคำที่ไม่มีตัวสะกด อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวสะกดแม่ ก กา

เนื้อเพลงมาตราแม่ ก กา 

       เด็กทั้งหลายยังจำได้ไหม                        แม่ ก กาในมาตราไทย

เป็นไทยไม่มีตัวสะกด                                   เราต้องจดจำ

       เต่า  ไก่ เสือ หมี วัว ถั่ว งา                       ปลาโลมา ม้า ลา จระเข้

คำเหล่านี้  ไม่มีตัวสะกด                                นั้นคือ  แม่ ก กา

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับแม่ ก กา 

จงเติมคำที่ไม่มีตัวสะกด 

เทียน……….     บัน……….     มะ……….     ชาว……….     ห้อง……….    กระ……….

ภู…………….     เล้า………      ตะ………  ………..เรือ    เหนือ……..   น้ำ………..

2.มาตราแม่กก คือ คำที่มี ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือน ก สะกดเช่น นก เลข โชค เมฆ 

เนื้อเพลงมาตราแม่ กก 

มาตราแม่กก(ซ้ำ)

ไก่(ก)ไข่(ข)ควาย(ค)(ซ้ำ)

 ฆ ระฆังดังกังวาร(ซ้ำ)

 สราญสุขใจ(ซ้ำ)

โยกเยกเลขหก

เมฆ โรค โชค(ซ้ำ)

ล้วนสะกดด้วยแม่กก(ซ้ำ)  มีสี่ตัว(ซ้ำ)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับแม่ กก

1. อะไรเอ่ย มีขา 2 ขา มีแขน 2 แขนบินได้        …………….

2. อะไรเอ่ย มีอยู่แล้ว ห้า มาเพิ่มอีกหนึ่ง           …………….

3. อะไรเอ่ย อยู่บนใบหน้า ข้างใต้จมูก              …………….

4. อะไรเอ่ย ตัวฉันสีเขียว มีประโยชน์มากนัก เด็ก ๆ น่ารัก กินแล้วแข็งแรง       ……………..

            3. มาตราแม่ กด คือคำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด

ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส

อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด

เนื้อเพลงมาตราแม่ กด

(เนื้อร้องตามแบบสามัคคีชุมนุม)

            มาตราสะกดแม่กด                          จงจำให้หมด สิบแปดตัวมี

ทั้ง จ ฉ เข้าที                                               กับ ช ช้าง ที่นำ ฌ เฌอ

ซ โซ่ (ฎ) ชฎา (ฏ) ปฏัก                                ช่างงามจริงนัก ฑ มณโฑ

(ฒ) ผู้เฒ่า ฐ ฐานใหญ่โต                              ด เด็กเล็กโก้ เดินโซ (ต) เต่านา

(ท) ทหารแบก (ถ) ถุง และ (ธ) ธง                   ต่างมุ่งหน้าตรงไปที่ ศ ศาลา

ส เสือร้ายอยู่ในพนา                                      ผู้มีเมตตา ษ ฤาษีอยู่ไพร

            มาตราตัวสะกดแม่กด                        สิบแปดทั้งหมดจงจำเอาไว้

ขอเชิญมาท่องเร็วไว้                                      ไม่พลาดพลั้งไปเป็นคนเก่งเอย 

แบบฝึกหัดแม่ กด

นักขัตฤกษ์
 ตรากตรำ
  สามัคคี
ประเสริฐ

จงเขียนเครื่องหมาย x คำที่สะกดด้วยมาตราแม่กด

กฎหมาย
   ปฏิบัติ
    ภูมิใจ
   ประกาศ

 

เทศกาล
  ธงชาติ
  ทาบทาม
 เวรกรรม

 

  ฐานะ
     ศีรษะ
  ปรากฏ
 เป็นมิตร

        4. มาตราตัวสะกดแม่ กบ  คำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น ลบ รูป ลาภ ภาพ ยีราฟ เป็นต้น

เนื้อเพลงมาตราแม่ กบ

            บ ใบไม้ ป ปลา พ พาน                 ฟ ฟัน ภ สำเภา สหาย

ห้าตัวนั้นร่วมเป็นเพื่อนตาย                        มอบกายใจไว้เคียงคู่กัน

            ล้วนต่างพึ่งซึ่งกันและกัน                มาช่วยกันเปล่งเสียงให้ดี

มีอยู่ในมาตราของไทย                              มามาเรียนมาตราแม่กบ อบ อบ อบ อบ

 แบบฝึกหัดเกี่ยวกับแม่ กบ

จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องโดยเลือกจากคำต่อไปนี้

 จูบ ลาภ ภาพ หลับ หาบ ธูป ยีราฟ

 1. ฉันไปดู………………..คอยาวที่เขาดิน
 2. คุณแม่จุด………………..เทียนบูชาพระ
 3. แม่ค้า………………..ขนมมาขายที่ตลาด
 4. การนอน………………เป็นการพักผ่อนที่ดี
 5. ในวันเด็กฉันวาด……………..ส่งเข้าประกวด
 6. หมอดูทายว่า ฉันโชคดีจะมี…………..ลอย
 7. คุณพ่อ……………..ลูกก่อนไปทำงาน

 5. มาตราตัวสะกดแม่ กน คือคำที่ประสมสระต่าง ๆมี น เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แต่ออกเสียงเหมือน น สะกด เช่น บ้าน เชิญ คุณ การ ขาล ปลาวาฬ เป็นต้น

เนื้อเพลงมาตราแม่ กน

            ทำนอง JOEY

            ตัวสะกดมาตราในแม่ กน                            อย่าสับสน หกตัว จำไว้

มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป                                    น หนูไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์                               บนถนน สับสน จลาจล

เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน                                   บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร

 กับแม่กน

จงเลือกข้อที่มีการอ่านออกเสียงตัวสะกดในมาตราแม่ กนทุกคำ

ก. บริจาค น้ำนม                                                   ข. โอรส ประกาศ

ค. น้ำตาล    บริวาร                                                ง. ท่องเที่ยว   เพลิดเพลิน

จ. รุ่งเรือง ใฝ่รู้                                                       ฉ. เดินเล่น สำราญ

 

6. มาตราตัวสะกดแม่ กม คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่น ส้ม ชม กุม มะขาม กระดุม ล้อม ยิ้ม นม เป็นต้น

 เนื้อเพลงมาตราแม่ กม

ทำนอง CLEMENTINE

            นาม งาม ยาม ย่อม                                    น้อม พร้อม ล้อม ซ่อม

คำเหล่านี้ล้วนมีตัว ม                                              ขอให้เราจงจำไว้ให้มั่น

มาตราไทย นั่นคือ                                                 แม่กม

 แบบฝึกหัดเกี่ยวกับแม่ กม

พิจารณาที่เหมาะสมและอ่านออกเสียงในมาตราแม่กมแล้วเติมในช่องว่าง

 1. น้ำ…………………………………..
 2. กระ…………………………………
 3. ช้อน………………………………..
 4. มะ…………………………………..
 5. ชะ…………………………………..
 6. เหมาะ……………………………..
 7. อบ………………………………….
 8. นิ……………………………………
 9. ชื่น………………………………….
 10. นอบ……………………………….

 

7.มาตราตัวสะกดแม่ กง คำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ง เป็นตัวสะกด เช่น กลอง ธง กลาง เตียง กางเกง ลิง ผึ้ง ร้องเพลง แป้ง แกง แห้งแล้ง เป็นต้น

เนื้อเพลงมาตราแม่ กง

ทำนอง SEVEN LONELY DAYS

       มาซิเชิญเข้ามา                                          หาตัวสะกดแม่กง

จง ดำรง มั่นคง                                                 ยืนตรง ธงชาติไทย

จูง นกยูง บินสูง                                                ฝูงปลา ร่าเริงใจ

ลงลำคลอง ว่องไว                                               กางใบ เรือไม่โคลง

ดูซิดู งูอยู่ท้าย                                                   ใคร ใคร ก็มอง

หนู หนูจงกู่ร้องว่า                                             มาตราแม่กง

 

8. มาตราตัวสะกดแม่ เกอว คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ว เป็นตัวสะกด เช่น ดาว นิ้ว แก้ว เป็นต้น

 

เนื้อเพลงมาตราแม่ เกอว

ทำนอง พม่าเขว

            แหวน แหวน แหวน                                   แหวนงามชอบตามหลังใคร

แหวนงามตามหลังคำใด                                         เรียกคำนั้นไซร้ว่าแม่เกอว (ซ้ำ)

            หนู หนู หนู                                             หนูจำแม่เกอวให้ดี

ถ้าแหวนมีในสระอัว                                               จงอย่าเมามัวว่า แม่เกอว (ซ้ำ)

เกอวนั้นต้องมี ว เป็นตัวสะกด

 

แบบฝึกหัดแม่เกอว

จงทายปริศนา ดังนี้

 

 1. ตัวฉันสีขาว ชาวบ้านรู้สิ้น เขาใช้หุงกิน ทั่วถิ่นแดนไทย   

          ตอบ

 1. คนเห็นตัวฉัน นั้นคล้ายเสือนัก ใครเห็นก็ทัก รู้จักฉันไหม

     ตอบ

 1. เช้าแบกคันไถ มุ่งไปสู่นา ต้อนควายนำหน้า ทายซิว่าฉันคือใคร

     ตอบ

 

9. มาตราตัวสะกดแม่เกย คือคำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ย เป็นตัวสะกด เช่น ยาย เตย หอย เอย ช่วย เหนื่อย ปุ๋ย มวย เป็นต้น

 

เนื้อเพลงมาตราแม่เกย

ทำนอง พม่าแทงกบ                                                     เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)

มาตราเกยนั้นเรารู้จักกัน

ว่ามี ย เป็นตัวสะกด

เล เล เล เล เล เล เล เล (ซ้ำ)

เมื่อมี ย ขอตามผู้ใด  โปรดจงรู้เอาไว้

นั่นมาตราไทย แม่เกย

มาเถิดหนามา มาหาแม่เกย (ซ้ำ)

เอ่ย เตย เผย เฉยเมยสบายกาย

ขลุ่ย ยาย หาย ขาย ปุย ทุย เอย

 

แบบฝึกหัดแม่ เกย

 

จากแผนภูมิบทร้อยกรองต่อไปนี้จงเลือกคำที่มีตัวสะกดแม่ เกย มาวางไว้ด้านล่าง

 

       ยายสายขายใบเตย                                     มีลูกเขยเคยมาช่วย

ตอนบ่ายไปขายกล้วย                                        หวีสวยสวยได้เงินหลาย

ตกเย็นยายบ่นเมื่อย                                          นั่งพักเหนื่อยอ่านจดหมาย

ว่าลูกหลานมากมาย                                           มาเยี่ยมยาย หายเหนื่อยเอย

 

คำที่มีตัวสะกดแม่เกย 1……………2……….  …3………………4………………5……………..

6………  …..7…………….8……………….9……………….10……………….11…………………

12…..……13…………14……………15……………16……………17………………

 

☺          เพื่อนๆช่วยเติมตัวสะกดของคำต่อไปนี้ด้วยครับ

    1) มั__ฉา           2 ) จารี__                3 )โอกา__             4 ) อากา__    

5 ) อาคา__          6 ) ลา__ลอย          7 ) บุ__คุณ            8 ) ขยั__        

 

 

☺           เพื่อนๆช่วยบอกหน่อยว่าคำศัพท์ต่อไปนี้อยู่ในมาตราอะไร?

    อพยพ      = __________         บทบาท    = ___________

    คูณหาร    = __________       เงียบเชียบ = ___________

    ฤทธิ์เดช   = __________        ยืนยัน       = ___________

    พูดเท็จ    = ___________        จุบจิบ      = ____________

 

☺            เรามาช่วยขีดเส้นใต้คำที่ไม่เข้าพวกกันดีกว่าครับ

    1. การบ้าน          ยืนยัน           วันพระ         รสชาติ

    2. อพยพ             เงียบเชียบ     เรียบดี          มีสุข

    3. พูดเท็จ            บานเย็น       รสชาติ          มิตร                             

Advertisements

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« ก.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

 • 5,852 hits
Advertisements